Καλωσορίσατε στον ιστότοπο DECOMAT.gr . Με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης που ακολουθούν και δεσμεύεστε ότι θα κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας και των ιστοσελίδων που τον αποτελούν, όπως οι όροι αυτοί ορίζουν. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη δέσμευση από τους παρακάτω όρους χρήσης, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημόσια εμφάνιση αυτών στον ιστότοπο DECOMAT.gr.

Γενικοί όροι

 • Η εμπορική Επιχείρηση με την επωνυμία ΜΕΛΛΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Τηλ.: 2310 512818, Α.Φ.Μ.: 091244314, Δ.Ο.Υ.: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΕΜΗ 57192404000), η οποία είναι εγκατεστημένη και εδρεύει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Ν.Πλαστήρα, Τέρμα Πόντου 14, Καλοχώρι 570 09 και εκπροσωπείται νόμιμα, διατηρεί τον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου DECOMAT.gr προοριζόμενο για την εμπορία και πώληση σύγχρονων δομικών και διακοσμητικών υλικών.
 • Κάθε πώληση προϊόντων μέσω του παραπάνω ιστοτόπου διέπεται από το παρόν κείμενο και τις ηλεκτρονικές φόρμες που συμπληρώνει ο Πελάτης, τα οποία αποτελούν τη μεταξύ της Επιχείρησης και του Πελάτη «Σύμβαση». Ουδεμία άλλη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει που να καθορίζει τις σχέσεις των μερών αναφορικά με το σκοπό της Σύμβασης.
 • Για τη σύναψη της Σύμβασης ο Πελάτης επικοινωνεί ηλεκτρονικά και αντιστοίχως συναινεί να λαμβάνει ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την Επιχείρηση σε σχέση με αυτή. Κάθε ηλεκτρονική δήλωση βούλησης που αποστέλλεται στα πλαίσια της Σύμβασης έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ και δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο αμφισβήτησης από τον Πελάτη για το λόγο ότι τελέσθηκε ηλεκτρονικά.
 • Κατά τη σύναψη της Σύμβασης ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να πράττει όπως επιβάλλει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Επιπλέον, έχει το καθήκον αληθείας για όσες προσωπικές ή μη πληροφορίες παρέχει, καθώς και την υποχρέωση και ευθύνη διατήρησης της εμπιστευτικότητας του προσωπικού του κωδικού και λογαριασμού.
 • Κατά τις συναλλαγές με την Επιχείρηση ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω ή, αν έχει ηλικία κατώτερη των δέκα οχτώ (18) ετών αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), ότι βρίσκεται υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος αποδέχεται τους παρόντες όρους. Γονείς ή ασκούντες τη μέριμνα ανηλίκου, που κάνει χρήση του ιστοτόπου της Επιχείρησης, φέρουν πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων.
 • Η παρουσίαση προς πώληση προϊόντων και υπηρεσιών επί του ιστοτόπου έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς τον Πελάτη για την υποβολή πρότασης κατάθεσης παραγγελιών. Για το λόγο αυτό τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Επιχείρησης για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή για το άμεσο της εκτέλεσης των παραγγελιών παρά μόνο μέχρι το σημείο που επιτάσσει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
 • Πριν τη σύναψη της Σύμβασης ο Πελάτης τελεί ορισμένα προκαταρκτικά βήματα. Συγκεκριμένα, εγγράφεται ή συνδέεται ως χρήστης του ιστοτόπου, προσθέτει τα προϊόντα – υπηρεσίες που επιθυμεί στο καλάθι αγορών, συμπληρώνει τα στοιχεία αποστολής και χρέωσης στις σχετικές ηλεκτρονικές φόρμες και τέλος επιβεβαιώνει την επιλεχθείσα παραγγελία. Η κατάθεση από αυτόν ολοκληρωμένης παραγγελίας, ως ακολούθως, επέχει θέση πρότασης για την κατάρτιση της Σύμβασης. Στο προκαταρκτικό αυτό στάδιο αφενός η Επιχείρηση δε φέρει καμία συμβατική ή άλλη ευθύνη ή υποχρέωση και αφετέρου ο Πελάτης δεν έχει κανενός είδους δικαίωμα.
 • Με τη λήψη της παραγγελίας η Επιχείρηση προβαίνει σε επεξεργασία και, εντός ευλόγου χρόνου, αποδοχή αυτής, αποστέλλοντας αντίστοιχη ηλεκτρονική επιστολή προς τον Πελάτη. Η ηλεκτρονική αυτή επιστολή επέχει θέση αποδοχής της πρότασης του Πελάτη και λογίζεται ότι έχει παραληφθεί από αυτόν κατά τη χρονική στιγμή που ο τελευταίος αποκτά πρόσβαση σε αυτή. Με τη λήψη της αποδοχής από τον Πελάτη καταρτίζεται η μεταξύ των Μερών Σύμβαση πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους Πωλήσεων.
 • Εντός 24 ωρών από τη χρονική στιγμή που έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική επιβεβαίωση της παραγγελίας του ο Πελάτης μπορεί να ενημερώσει την Επιχείρηση για την ύπαρξη τυχόν σφάλματος από πλάνη στο περιεχόμενο της δήλωσης βούλησής του.
 • Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων προς πώληση περιγράφονται με ακρίβεια, τόσο λεκτικά όσο και οπτικά, εντός του ιστοτόπου. Η Επιχείρηση ευθύνεται απέναντι στον Πελάτη αποκλειστικά και μόνο για το πραγματικό και ακριβές της περιγραφής και δε φέρει κανενός είδους ευθύνη για την πληρότητα αυτής. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή των προϊόντων και για την καταλληλότητα αυτών ως προς τους σκοπούς για τους οποίους τα επιλέγει.
 • Οι τιμές που αναγράφονται εντός του ιστοτόπου αποτελούν το ακριβές αντίτιμο πώλησης των κατά περίπτωση προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ δεν περιλαμβάνουν τις δαπάνες μεταφοράς, για τις οποίες γίνεται ιδιαίτερη μνεία κατά την διαδικασία κατάθεσης των παραγγελιών.
 • Ο πελάτης για την πληρωμή της παραγγελίας του θα πρέπει να κάνει κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς:
  • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK, IBAN: GR 9602 6004 2000 0580 2010 97 481
  • TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ: GR 4901 7223 7000 5237 0636 42 094
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA, ΙΒΑΝ : GR 4701 4047 0047 000 200 200 5067
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, IBAN: GR 6701 6046 6000 0000 0823 315 73
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Aν η μεταφορά γίνει από την Εθνική ή από άλλη τράπεζα παρακαλούμε να γίνει στη EUROBANK

  Δικαιούχος: ΜΕΛΛΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Κατά την κατάθεση ο Πελάτης παρακαλείτε να εισάγει ως αιτιολογία τον αριθμό παραγγελίας.

Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα

Αν για την πληρωμή του(ων) προϊόντος(ων) που αγοράζετε από Εμάς, επιλέξετε την πιστωτική/χρεωστική κάρτα, θα πρέπει να Μας χορηγήσετε για το σκοπό της πληρωμής το είδος και τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης της και τον Κωδικό Αριθμό Ασφαλείας (CCV), συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία στη (secure) φόρμα παραγγελίας. Δεχόμαστε πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες Visa και Mastercard. Οι συναλλαγές στο Ηλεκτρονικό Μας Κατάστημα μέσω κάρτας, προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών στις περισσότερες μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου. Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της κάρτας σας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή για την αγορά των προϊόντων από το ηλεκτρονικό Μας κατάστημα. Δεν αποθηκεύεται ο αριθμός της κάρτας, επομένως για κάθε αγορά στο Ηλεκτρονικό Μας κατάστημα που επιθυμείτε να εξοφλήσετε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, θα πρέπει να δηλώνετε εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας σας. Τα στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών σας καρτών διαχειρίζονται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών.

Ασφάλεια δεδομένων και συναλλαγών

Αναγνωρίζουμε ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή τους. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό Mας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Ο διαδικτυακός τόπος προστατεύει τα μέλη του από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων. Κατά την περιήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία σας παραμένουν κρυπτογραφημένα και άρα μη ορατά από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα-στοιχείων από και προς τον διαδικτυακό τόπο Μας. Επίσης κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών με πιστωτική κάρτα τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας προστατεύονται με την μέθοδο της κρυπτογράφησης. Τα στοιχεία παραμένουν κρυπτογραφημένα και δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν τρίτο.

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει πληρωμή στην αποθήκη της Επιχείρησης.

 • Μόλις προβαίνει στην κατάθεση, οφείλει να ενημερώνει σχετικά την Επιχείρηση (με την αποστολή e-mail ή με τηλεφωνική επικοινωνία) προκειμένου η τελευταία να προχωρήσει στην ετοιμασία και αποστολή της παραγγελίας του.
 • Με την αποδοχή της πρότασης του Πελάτη η Σύμβαση ολοκληρώνεται και η Επιχείρηση έχει υποχρέωση για την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων εντός δέκα (10) ημερών. Μετά την παράδοσή τους στον πελάτη τον κίνδυνο ζημίας ή απώλειας των παραγγελθέντων προϊόντων φέρει ο τελευταίος. Ο χρόνος παράδοσης, που τυχόν αναφέρεται, υπολογίζεται κατά προσέγγιση χωρίς καμία εγγύηση για το ακριβές αυτού. Η καταβολή του τιμήματος διενεργείται εφάπαξ. Η κυριότητα των πωλούμενων προϊόντων μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου τιμήματος.
 • Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αζημίως και αναιτίως από τη Σύμβαση εντός προθεσμίας 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων που αγόρασε, αφού κοινοποιήσει στην Επιχείρηση την υπαναχώρηση αυτή. Η κοινοποίηση της υπαναχώρησης πραγματοποιείτε μόνο με αποστολή email στην Επιχείρηση. Σε περίπτωση υπαναχώρησης υποχρεούται εντός της παραπάνω προθεσμίας να επιστρέψει τα προϊόντα στην ίδια κατάσταση, στην οποία παρελήφθησαν, ενώ επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής τους. Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι η έδρα ή η αποθήκη της Εταιρείας. Η επιστροφή του τιμήματος στον Πελάτη ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την έγκυρη υπαναχώρησή του.
 • Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο η Επιχείρησή αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την παραγγελία, τη μεταφορά ή τη χρήση των πωλούμενων προϊόντων. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση της Σύμβασης που αποδίδονται σε συνθήκες, για τις οποίες δε φέρει υπαιτιότητα ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πέραν των δύο (2) μηνών, κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν παρέχει κανενός είδους εμπορικές εγγυήσεις για τα πωλούμενα προϊόντα και δεν υποχρεούται σε κανενός άλλου είδους περαιτέρω εξυπηρέτηση μετά την πώληση αυτών.
 • Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει με εσάς και την Επιχείρησή μας αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.
 • Σε περίπτωση που μέρος ή διάταξη του παρόντος ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών του, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται.

 

Πνευματικά Δικαιώματα
Τόσο η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το περιεχόμενο του ιστοτόπου DECOMAT.gr, το λογισμικό και τον τρόπο διάρθρωσης αυτού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό, Κοινοτικό και διεθνές δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατά τα λοιπά, κανένα μέρος του ιστοτόπου αυτού δεν επιτρέπεται να εγγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, εκμισθωθεί, μεταδοθεί, παρουσιαστεί δημόσια στο κοινό ή καταστεί με άλλους τρόπους προσιτό στο κοινό χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

 

Άδεια Χρήσης και Υποχρεώσεις Χρηστών
Η Επιχείρησή μας σας παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστοτόπου, σύμφωνα με την οποία μπορείτε να κάνετε χρήση των περιεχομένων αυτού αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση του ιστοτόπου από εσάς θα πρέπει να κινείται εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, δίχως να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής μας ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το δίκαιο προστασίας βάσεων δεδομένων.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της τεχνολογικής του αρτιότητας και λειτουργικότητας. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του ιστοτόπου.

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή μας αποστέλλετε ηλεκτρονική επιστολή, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά και αντιστοίχως συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς. Επίσης έχετε καθήκον αληθείας για όσες προσωπικές ή μη πληροφορίες μοιράζεστε μαζί μας αλλά και την υποχρέωση και ευθύνη διατήρησης της εμπιστευτικότητας του προσωπικού σας κωδικού και λογαριασμού.

Περιορισμός Ευθύνης
Ο ιστότοπος DECOMAT.gr παρέχεται στους χρήστες του ως έχει χωρίς περαιτέρω εγγυήσεις για τη λειτουργικότητά του, ενώ η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τη διατήρηση της ορθότητας και της εγκυρότητας των πληροφοριών και του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας.

Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο η επιχείρησή μας αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του ιστοτόπου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, δεν ευθυνόμαστε από τυχόν ζημία που μπορεί να επέλθει από τη χρήση του ιστοτόπου και είναι αποτέλεσμα πράξεων τρίτων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών Δεδομένων

Κατά την εγγραφή σας στο DECOMAT.gr, θα σας ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: όνομα, επώνυμο, χώρα, νομός, πόλη, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.ά.

Η εταιρεία μας ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας στους χρήστες της, καθώς και ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών (newsletter), ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

Η DECOMAT αποθηκεύει τα δεδομένα που δηλώνετε κατά την κατάρτιση της παραγγελίας σας, για να εξυπηρετήσει τον σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς και αποστολής του προϊόντος που παραγγείλατε. H DECOMAT δεσμεύεται να μη χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για κανένα σκοπό χωρίς την έγγραφη άδειά σας, παρά μόνο αν δεχτεί κατάλληλη εντολή από αρμόδια δικαστική / δημόσια / αστυνομική αρχή.

Τα δεδομένα σας φυλάσσονται με ασφάλεια και διατηρούνται απόρρητα για όλους εκτός από το απολύτως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της DECOMAT που είναι απαραίτητο να έρθει σε επαφή με αυτά, για συντήρηση του συστήματος ή για άλλους τεχνικούς λόγους. Το προσωπικό αυτό δεσμεύεται από αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης απορρήτου των πληροφοριών που συναντά στο σύστημα.

Με την συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους χρήσης, δίνετε την συγκατάθεσή σας σε αυτήν την διαβίβαση για τον προαναφερόμενο σκοπό. Οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε, διορθώσετε ή τροποποιήσετε τα δεδομένα σας επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@decomat.gr

Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε προς την επιχείρησή μας ως ακολούθως :

1) Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Μέλλιου & Σία Ε.Ε.
Ν.Πλαστήρα, Τέρμα Πόντου 14, Καλοχώρι 570 09

2) Τηλεφωνικώς στα παρακάτω τηλέφωνα:
2310 512 818
2310 529 559

3) Με e-mail:
Στο contact@decomat.gr

4)Ή να μας επισκεφθείτε, στις εγκαταστάσεις μας  Ν.Πλαστήρα, Τέρμα Πόντου 14, Καλοχώρι 570 09
Το ωράριο λειτουργίας είναι Δευτέρα-Παρασκευή, 8:00-16:00.